Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

6055 f41d 500

June 13 2018

3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viamikey mikey
6660 9e64
Reposted fromraksha raksha viarenegade4ever renegade4ever
9545 3762 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viarenegade4ever renegade4ever
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viablackheartgirl blackheartgirl
Jesteś zbyt dobra, by zrezygnować.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

May 22 2018

1719 5cb2 500
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viawonderfulnature wonderfulnature
5528 d80b
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viamayamar mayamar
2387 693f 500
Reposted fromdivi divi
2008 b3d6
Reposted fromdivi divi
3827 7261
#15
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie viaakward akward

May 14 2018

4552 6cf2 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl