Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

4552 6cf2 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
8620 0129 500
Reposted fromnazarena nazarena viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viablackheartgirl blackheartgirl
7489 1158
Reposted fromseaweed seaweed viablackheartgirl blackheartgirl
0308 21b3 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viamayamar mayamar
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamayamar mayamar
7605 32b3 500
A Long Way Down (2014)
Reposted frominstead instead viablackheartgirl blackheartgirl
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromFlau Flau viachief chief
4496 9d03 500
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl
5705 2998 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork vialaters laters
Reposted fromu-dit u-dit viablackheartgirl blackheartgirl
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl