Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viapuszka puszka
9743 7b7b
Reposted fromfungi fungi viaKanister Kanister
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viaregcord regcord
5999 3dc6
Reposted fromlittlefool littlefool viaflyleaf flyleaf
8151 0061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
3242 575f
Reposted fromBabson Babson viashakeme shakeme
9924 2499 500
Reposted fromBabson Babson viashakeme shakeme
7477 e79e 500
Reposted fromsailormoon sailormoon

May 16 2019

6055 f41d 500

June 13 2018

3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viamikey mikey
6660 9e64
Reposted fromraksha raksha viarenegade4ever renegade4ever
9545 3762 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viarenegade4ever renegade4ever
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viablackheartgirl blackheartgirl
Jesteś zbyt dobra, by zrezygnować.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

May 22 2018

1719 5cb2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl